Provozní řád

Ubytovací a provozní řád Chaty Langi

Ubytování hostů:

 • čas nástupu na pobyt je od 15.00 -16.00 hodin, pokud není předem domluveno jinak
 • při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (pasy, občanské průkazy) spolu s dokladem o zaplacení zálohy
 • při nástupu doplatíte zbytek ceny za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem
 • poté obdržíte klíče od pokoje, hlavního vchodu – v případě ztráty jste povinni zaplatit manipulační poplatek 200 Kč
 • věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se počítá ke dni nástupu rekreace
 • Ubytování psů je zakázáno.
 • v den ukončení pobytu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin

Noční klid:

 • noční klid v celém areálu penzionu pro všechny ubytované platí od 22.00 do 6.00 hodin.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla:

 • v zájmu úspor energie Vás žádáme, abyste v zimním období větrali krátkodobě.

Poškozování vybavení penzionu:

 • je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (například ponecháním svěřených osob bez dozoru)
 • ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto skutečnost nahlásit
 • ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku:

 • za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel zodpovědnost. Ubytovaný prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovatele nedošlo.
 • majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek
 • zamykejte proto vždy hlavní vchod a pokoje

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob:

 • ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Zákaz kouření:

 • zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm platí ve všech prostorách penzionu
 • zákaz používání krbového topení

Ostatní:

 • pro úschovu lyží, bobů, kol je určena uzamykatelná lyžárna
 • zákaz nošení lyží, lyžáků na pokoje
 • na pokojích se nedoporučuje používat el. spotřebiče s větším příkonem
 • k parkování je k dispozici parkoviště vedle penzionu
 • vzniklé závady je nutné neprodleně nahlásit majiteli
 • při ukončení ubytování je zákazník povinen vrátit klíče a odhlásit svůj pobyt
 • Každý ubytovaný zákazník je povinen se seznámit se všemi ustanoveními tohoto řádu a dodržovat ho

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.